فارسی سوم دبستان زنگ ورزش قصّه تُنگ بلور مَثَل

حجم فایل : 3.8 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا فارسی سوم دبستان

زنگ ورزش / قصّه تُنگ بلور / مَثَل


به اين نمودار با دقّت نگاه کن و جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کن.
( افزایش کلمه ها و واژگان )
( شبکه درختی ) واژه آموزی بیمارستان فضای سبز جوی آب پُل
هوایی نانوایی مغازه مترو تاکسی آشپزخانه اتاق جمع با ” ها ” پیراهن + ها = پیراهن ها = چند پیراهن
جمع با ” ان ” زن + ان = زنان = چند زن
جمع کردن با ” ات ”

توجه : وقتی «ات» به کلمه هایی اضافه شود که آخرشان « ـه» دارند ، «ـه» آنها حذف می شود . قطعه + ات = قطعات = چند قطعه
کلمه + ات = کلمات چند کلمه پانتومیم یعنی نمایش بدون کلام
باید بتوانی بدون حرف زدن ، منظورخود را به بیننده برسانی . پانتومیم کدام واژه ها دارای اشتباه املایی است ؟

اطراف – مهلّه – گلدصته – عظمت – شروع – فیروزه ای – خاصی
املا گلدسته محلّه کدام کلمه جمع نیست ؟

الف ) کلمات
ب ) محلّات
ج ) آبنبات
د ) خاطرات سوال پایان...